ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

เลขที่โครงการ 65107338584 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 17,100 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านสามารถแก๊ส ราคาเสนอ 17,100 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 3 ตุลาคม 2565

เอกสารประกาศ

ซื้อแก๊สหุงต้ม-ตุลาคม-65-17100.pdf
Cresta Social Messenger