ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9 รายการ

เลขที่โครงการ 65107341444 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านเอสเอ็มวัสดุก่อสร้าง ราคาเสนอ 61,220 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 18 ตุลาคม 2565

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ-61220.pdf
Cresta Social Messenger