ชื่อโครงการ

จ้างเหมาคณะกลองยาว (ลอยกระทง65) 1 คณะ

เลขที่โครงการ 65117119310 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 7,000 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา นายธนา สีโกมาตย์ ราคาเสนอ 7,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 7 พฤศจิกายน 2565

เอกสารประกาศ

จ้างเหมากลองยาว-7000.pdf
Cresta Social Messenger