ชื่อโครงการ

จ้างเหมาเครื่องปั่นไฟเพื่อใช้ในงานประเพณีลอยกระทง 2565

เลขที่โครงการ 65117172484 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 5,000 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านตองเก้าเลเซอร์ปริ้น ราคาเสนอ 5,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 7 พฤศจิกายน 2565

เอกสารประกาศ

จ้างเหมาเครื่องปั่นไฟ-ลอยกระทง65-5000.pdf
Cresta Social Messenger