จ้างเหมาค่าเวทีและเครื่องเสียง เพื่อใช้ในงานประเพณีลอยกระทง ปี 2565

ชื่อโครงการ

จ้างเหมาค่าเวทีและเครื่องเสียง เพื่อใช้ในงานประเพณีลอยกระทง ปี 2565

เลขที่โครงการ 65117178172 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 15,000 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านรุ่งสยามอิเล็กทรอนิกส์ ราคาเสนอ 15,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 7 พฤศจิกายน 2565

เอกสารประกาศ

จ้างเวทีเครื่องเสียง-15000.pdf
Cresta Social Messenger