ชื่อโครงการ

จ้างมหรสพ นักดนตรี นักร้อง (ลอยกระทง 65)

เลขที่โครงการ 65117173901 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 10,000 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา นายพีระยุทธ พืชสิงห์ ราคาเสนอ 10,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 7 พฤศจิกายน 2565

เอกสารประกาศ

จ้างมหรสพนักดนตรี-นักร้อง-10000.pdf
Cresta Social Messenger