ชื่อโครงการ

จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

เลขที่โครงการ 66027375221 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 17,875 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านเอสเอ็มวัสดุก่อสร้าง ราคาเสนอ 17,875 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 3 กุมภาพันธ์ 2566

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทย-17875.pdf
Cresta Social Messenger