ชื่อโครงการ

จ้างเหมาไถกลบขยะพร้อมปรับปรุงที่ทิ้งขยะของเทศบาล

เลขที่โครงการ 66027407807 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 45,000 บาท ราคากลาง 45,000 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา หจก.สุจิตราก่อสร้าง ราคาเสนอ 45,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 14 กุมภาพันธ์ 2566

เอกสารประกาศ

จ้างเหมาไถกลบขยะพร้อมปรับปรุงที่ทิ้งขยะ-45000.pdf
Cresta Social Messenger