ชื่อโครงการ

จ้างเหมาตัดและขุดตอรากต้นก้ามปู

เลขที่โครงการ 66027467803 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 5,000 บาท ราคากลาง 5,000 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา หจก.สุจิตราก่อสร้าง ราคาเสนอ 5,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 6 กุมภาพันธ์ 2566

เอกสารประกาศ

จ้างเหมาตัดและขุดตอรากต้นก้ามปู-5000.pdf
Cresta Social Messenger