ชื่อโครงการ

ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพันธุปลา จำนวน 100 ถุง

เลขที่โครงการ 66037640832 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 10,000 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านขว้างใหญ่พันธ์ปลา ราคาเสนอ 10,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 29 มีนาคม 2566

เอกสารประกาศ

ซื้อพันธ์ปลา-10000.pdf
Cresta Social Messenger