ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

เลขที่โครงการ 66049309265 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 7,000 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา 66049309265 ราคาเสนอ 7,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 11 เมษายน 2566

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานประเพณีสงกรานต์-7000.pdf
Cresta Social Messenger