ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล

ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล

เลขที่โครงการ 66059127575 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 9,728 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านกิตติโชติทรัพย์ ราคาเสนอ 9,270 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 27 เมษายน 2566

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง.pdf
Cresta Social Messenger