ประกาศ เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้เข้าสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสานงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

Cresta Social Messenger