ประชาสัมพันธ์

สำนักงานเทศบาลตำบลอาจสามารถ

25 มีนาคม 2567
ประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2567 นายเทพพร จำปานวน นายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมอบรมภายใต้โครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำ ประจำปี 2567 จัดทำโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ภาคีเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคติดต่อของเทศบาลตำบลอาจสามารถ วิทยากรที่บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย นายวิชัย พลสะทอน ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภออาจสามารถ นายสัตวแพทย์กฤตเมธ รมณียจิตโต และผู้แทนบริษัท ทีเอสเอ็น เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

13 มีนาคม 2567
ประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลอาจสามารถ นำโดย นายจิระศักดิ์ จันทรวิภาค ปลัดเทศบาลตำบลอาจสามารถ / หัวหน้าสำนักปลัด / ผู้อำนวยการกองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม / ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ / พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลอาจสามารถ ได้จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนชูชาติ ๑ เนื่องจากคณะกรรมการชุมชนชูชาติ ๑ ได้ลาออกจากตำแหน่งคณะกรรมการชุมชน จำนวน ๓ ท่าน ณ. วัดใหม่ไชยสิทธิ์ เวลา 09.30 น. ผู้ที่ได้รับตำแหน่งคือ ๑. นางเสถียร คันทรส ได้รับตำแหน่ง เหรัญญิก ๒. นางศรี วาพันสุ ได้รับตำแหน่ง ฝ่ายสาธารณสุข ๓. นางญมลฐพร พารา ได้รับตำแหน่ง เลขานุการ

1 2 3 35