สิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นที่อาจสามารถ

โครงการ / นโยบาย โดย นายกเทศบาลตำบลอาจสามารถ

  น้ำประปาดื่มได้

  การปรับปรุงตลาดเทศบาล

  มิเตอร์น้ำ IoT

อัปเดตเรื่องสภา

รายงานการประชุมสภา เทศบาลอาจสามารถ

17 เมษายน 2567
17 เมษายน 2567
9 มีนาคม 2567
9 มีนาคม 2567
9 มีนาคม 2567
9 มีนาคม 2567
9 มีนาคม 2567
9 มีนาคม 2567
9 มีนาคม 2567
9 มีนาคม 2567
ดูทั้งหมด

เรื่องราวทั้งหมด

เทศบาลอาจสามารถ

วันพุธ ที่ 10 มีนาคม 2567 นายเทพพร จำปานวน นายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เป็นประธานเปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลอาจสามารถ ประจำปี พ.ศ.2567 โดยเทศบาลตำบลอาจสามารถร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลอาจสามารถ อนุมัติงยประมาณให้กับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ส่งเสริมสุขภาพ กาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมของผู้สูงอายุ 2.เพื่อให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมร่วมกัน ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยวิทยากรที่บรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ คือ นางเพียรศรี นามไพร ข้าราชการบำนาญ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลเกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

ภาพรวมบริการ อาจสามารถ

ระบบติดตามคุณภาพการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน

เพื่อทำให้เทศบาลอาจสามารถเป็นองค์กรที่สดใส


ท่อประปา 2 นิ้ว
ท่อประปา 4 นิ้ว
ท่อประปา 6 นิ้ว
Cresta Social Messenger