สิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นที่อาจสามารถ

โครงการ / นโยบาย โดย นายกเทศบาลตำบลอาจสามารถ

  น้ำประปาดื่มได้

  การปรับปรุงตลาดเทศบาล

  มิเตอร์น้ำ IoT

อัปเดตเรื่องสภา

รายงานการประชุมสภา เทศบาลอาจสามารถ

16 ตุลาคม 2566
16 ตุลาคม 2566
11 กันยายน 2566
11 กันยายน 2566
10 กรกฎาคม 2566
10 กรกฎาคม 2566
10 กรกฎาคม 2566
10 กรกฎาคม 2566
5 เมษายน 2566
5 เมษายน 2566
ดูทั้งหมด

เรื่องราวทั้งหมด

เทศบาลอาจสามารถ

วันที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 9:00 น. นายเทพพร จำปานวน นายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ ( เป็นผู้บรรยายโครงการระบบครบคุมน้ำประปาด้วยระบบ lot ทั้งระบบ ) นายพูลทรัพย์ มานะดี รองนายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ นายประจงศักดิ์ ภาสว่าง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ นายจิรศักดิ์ จันทรวิภาค ปลัดเทศบาล พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลอาจสามารถ ได้ให้การต้อนรับ 1. ว่าที่ร้อยตรีสมขาติ เตชถาวรเจริญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกล/รองประธานกรรมาธิการกระจายอำนาจ 2. นางสาวเพชรัตน์ ใหม่ชมพู สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลผู้/รองประธานกรรมาธิการกระจายอำนาจ 3. นางสาวปรัชญาวรรณ ไชยสืบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกล/รองประธานกรรมาธิการกระจายอำนาจ 4. นายวีระนันท์ ฮวดศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกล/โฆษกกรรมาธิการกระจายอำนาจ 5. นายกฤษฐ์หิรัญ เลิศอุฤทธิ์ภักดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกล/กรรมาธิการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 6. นายอิทธิพล ชลธราศิริ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกล/กรรมาธิการการปกครอง 7. ณกร ชาลีพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกล/กรรมาธิการอุดมศึกษา 8.ชัชวาล อภิรักษ์มั่นคง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกล/กรรมาธิการคมนาคม 9. พูนศักดิ์ จันทร์จำปี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกล/กรรมาธิการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10. นายสุรวาท ทองบุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกล/กรรมการบริหารพรรคก้าวไกล พร้อมคณะเดินทางมาศึกษาระบบการบริหารจัดการน้ำประปา และการควบคุม “ น้ำประปาดื่มได้ ” กับระบบ IOT

ภาพรวมบริการ อาจสามารถ

ระบบติดตามคุณภาพการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน

เพื่อทำให้เทศบาลอาจสามารถเป็นองค์กรที่สดใส


ท่อประปา 2 นิ้ว
ท่อประปา 4 นิ้ว
ท่อประปา 6 นิ้ว

แผนและรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

Cresta Social Messenger