ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับ ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชากร ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

Cresta Social Messenger