ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักจัดงานทั่วไป

Cresta Social Messenger