ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

Cresta Social Messenger