วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 น. นายเทพพร จำปานวน นายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ พร้อมด้วยนายพูลทรัพย์ มานะดี รองนายกเทศมนตรี นายณัฐพงษ์ ธรรมราฎร์ รองนายกเทศมนตรี นายประจงศักดิ์ ภาสว่าง ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายจิระศักดิ์ จันทรวิภาค ปลัดเทศบาลตำบลอาจสามารถ นางสาวณัฐมน ภูมิมาศ รองปลัดเทศบาลตำบลอาจสามารถ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รับการตรวจประเมินเชิงลึกในพื้นที่ (รอบ2) สำหรับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จากคณะที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.นพพล อัคฮาด พร้อมคณะ โดยเทศบาลตำบลอาจสามารถ เข้ารับการประเมินประเภทโดดเด่น โครงการนวัตกรรม “น้ำประปาดื่มได้เพื่อประชาชน” ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

Cresta Social Messenger