วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. นายเทพพร จำปานวน นายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โครงการน้ำประปาดื่มได้เพื่อประชาชน รองศาสตรจารย์ธนพร ศรียากูล ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนการถ่ายโอนภารกิจทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม บริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะ พร้อมคณะ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอาจสามารถ

Cresta Social Messenger