เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 เทศบาลตำบลอาจสามารถ นำโดย นายพูลทรัพย์ มานะดี รองนายกเทศบาล นายประจงศักดิ์ ภาสว่าง ที่ปรึกษานายกเทศบาล นายจิระศักดิ์ จันทรวิภาค ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลอาจสามารถ ต้อนรับ นายนพนันท์ ศรีสุวรรณ์ นายก อบต.หนองเป็ด นายสมศักิ์ ชาวนา รองนายก นายไพรวัลย์ พิศูจน์ รองนายก นายนพดล มีพฤกษ์ เลขาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด ต.หนองเป็ด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี เข้าศึกษาดูงานโครงการน้ำประปาดื่มได้ ของเทศบาลตำบลอาจสามารถ

Cresta Social Messenger