วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 9.00 น. เทศบาลตำบลอาจสามารถ นำโดยนายเทพพร จำปานวน นายกเทสมนตรีตำบลอาจสามารถ นายพูลทรัพย์ มานะดี รองนายกฯ นายประจงศักดิ์ ภาสว่าง ที่ปรึกษานายกฯ นายกฤช ภูศรี เลขานุการนายกฯ นายจีระศักดิ์ จันทรวิภาค ประปลัดเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่เทศบาล เเละคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลอาจสามารถ พร้อมทั้งประชาชนในเขตเทศบาลตำบลอาจสามารถ เข้าร่วมประชุมประชาคม เพื่อจัดทำเเผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่3 โดยนำปัญหาความต้องการของประชนมาบรรเทาความเดืือดร้อน เเละเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเเก่ประชาชนในพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลอาจสามารถ

Cresta Social Messenger