วันที่ 7 กรกฏาคม 2566 ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลอาจสามารถ เวลา 09.00 น เทศบาลตำบลอาจสามารถ นำโดย นายเทพพร จำปานวน นายกเทศมนตรี นายพูลทรพย์ มานะดี รองนายกฯ นายณัฐพงษ์ ธรรมราษฏร์ รองนายกฯ นายประจงศักดิ์ ภาสว่าง ที่ปรึกษา นายกฯ นายกฤช ภูศรี เลขานายกฯ นายจิระศักดิ์ จันทรวิภาค ปลัดเทศบาลฯ นางณัฐมน สุ่มมาตย์ รองปลัดฯ ผู้อำนวยการกองทุกท่าน เเละเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมต้อนรับคณะศึกษา ดูงานเทศบาลนครยะลา จ.ยะลา พร้อมคณะ เดินทางมาศึกษาดูงาน น้ำประปาดื่มได้

Cresta Social Messenger