ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในงานติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าของสำนักงาน

เลขที่โครงการ 66089046753 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 29,185 บาท ราคากลาง 29,185 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านเอสเอ็มวัสดุก่อสร้าง ราคาเสนอ 29,185 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 4 สิงหาคม 2566

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุสำหรับติดต้ังระบบป้องกันฟ้าผ่า-29185.pdf
Cresta Social Messenger