นายกเทพพร จำปานวน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัก

วันที่ 3 กค.64 เวลา 9.30 น

นายกเทพพร จำปานวน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอยและรับฟัง อสม.นางวาสนา สมัครสมาน,อสม.นางญมลฐพร พารา (ผญบ.ม.7)รายงานการดำเนินการ ของศูนย์พักคอยของเทศบาลตำบลอาจสามารถ(โรงประปาเทศบาล)

Cresta Social Messenger