วันที่ 27 กันยายน 2566 นำโดย นายเทพพร จำปานวน นายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ นายพูลทรัพย์ มานะดี รองนายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ นายประจงศักดิ์ ภาสว่าง ที่ปรึกษานายกเทศตำบลอาจสามารถ หัวหน้าสำนักปลัด / ผอ.กองการศึกษา / ผอ.กองคลัง / ผอ.กองสาธารณสุข / ผอ.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลอาจสามารถ ร่วมกับอำเภออาจสามารถ และคณะสงฆ์ พร้อมประชาชนอำเภออาจสามารถ ได้จัดทำโครงการถนนสายวัฒนธรรมนำสู่ทาน ศีล และการสงเคราะห์ เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม

Cresta Social Messenger