วันพุธ ที่ 1 ตุลาคม 2566 เทศบาลตำบลอาจสามารถ 🏛 นำโดย โดย นายเทพพร จำปานวน นายกเทศมนตรี นายพูลทรัพย์ มานะดี รองนายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ นายณัฐพงษ์ ธรรมราษฎร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ นายประจงศักดิ์ ภาสว่าง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ นายจิรศักดิ์ จันทรวิภาค ปลัดเทศบาล จัดการประชุมการจัดงานวันลอยกระทง งานประจำปี 2566 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ณ. ห้องประชุมเทศบาลตำบลอาจสามารถ เวลา 10.00 น.

Cresta Social Messenger