เทศบาลตำบลอาจสามารถ โดย นายเทพพร จำปานวน นายกเทศมนตรี นายจิรศักดิ์ จันทรวิภาค ปลัดเทศบาล พร้อมคณะทำงานฯ ยินดีต้อนรับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผศ.ดร.นพพล อัคฮาด และอาจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เพียรพิทักษ์ ในการเก็บข้อมูลงานวิจัยถอดบทเรียนโดยสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัล อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2566

Cresta Social Messenger