วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลอาจสามารถ เวลา 09.00 น . เทศบาลตำบลอาจสามารถ นำโดย นายเทพพร จำปานวน นายกเทศมนตรี นายพูลทรัพย์ มานะดี รองนายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ นายประจงศักดิ์ ภาสว่าง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ นายจิรศักดิ์ จันทรวิภาค ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองยุทธ , ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบล ร่วมเข้าต้อนรับ องค์การส่วนบริหารส่วนตำบลตูม จ.นครราชสีมา พร้อมคณะ เดินทางมาศึกษาดูงาน น้ำประปาดื่มได้ จำนวน 10 คน เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาน้ำประปาดื่มได้ รอบวาระต่อไป 👍🏻🙏🏻

Cresta Social Messenger