วันที่ 16 ม.ค.2567 เวลา 13.00 – 15.00 น. นายเทพพร จำปานวน นายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ จัดประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานธนาคารขยะ / กองทุนสวัสดิการคัดแยกขยะในชุมชน ร่วมกับผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ณ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 12 โดยนำหลักการธนาคารขยะ / กองทุนสวัสดิการคัดแยกขยะ มาประยุกต์ใช้เพื่อให้สมาชิกแต่ละครัวเรือนนำขยะมาขาย สร้างรายได้และสวัสดิการให้สมาชิกในครัวเรือน เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง สร้างมูลค่าให้กับขยะแต่ละชนิดที่เกิดขึ้นในครัวเรือน

Cresta Social Messenger