วันที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 9:00 น. นายเทพพร จำปานวน นายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ ( เป็นผู้บรรยายโครงการระบบครบคุมน้ำประปาด้วยระบบ lot ทั้งระบบ ) นายพูลทรัพย์ มานะดี รองนายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ นายประจงศักดิ์ ภาสว่าง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ นายจิรศักดิ์ จันทรวิภาค ปลัดเทศบาล พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลอาจสามารถ ได้ให้การต้อนรับ 1. ว่าที่ร้อยตรีสมขาติ เตชถาวรเจริญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกล/รองประธานกรรมาธิการกระจายอำนาจ 2. นางสาวเพชรัตน์ ใหม่ชมพู สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลผู้/รองประธานกรรมาธิการกระจายอำนาจ 3. นางสาวปรัชญาวรรณ ไชยสืบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกล/รองประธานกรรมาธิการกระจายอำนาจ 4. นายวีระนันท์ ฮวดศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกล/โฆษกกรรมาธิการกระจายอำนาจ 5. นายกฤษฐ์หิรัญ เลิศอุฤทธิ์ภักดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกล/กรรมาธิการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 6. นายอิทธิพล ชลธราศิริ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกล/กรรมาธิการการปกครอง 7. ณกร ชาลีพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกล/กรรมาธิการอุดมศึกษา 8.ชัชวาล อภิรักษ์มั่นคง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกล/กรรมาธิการคมนาคม 9. พูนศักดิ์ จันทร์จำปี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกล/กรรมาธิการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10. นายสุรวาท ทองบุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกล/กรรมการบริหารพรรคก้าวไกล พร้อมคณะเดินทางมาศึกษาระบบการบริหารจัดการน้ำประปา และการควบคุม “ น้ำประปาดื่มได้ ” กับระบบ IOT

Cresta Social Messenger