ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 2 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 12

ชื่อโครงการ

ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 2 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 12

เลขที่โครงการ 67019318095 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 490,800 บาท ราคากลาง 488,000 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา บรษัทอาร์พีซี คอนกรีต ราคาเสนอ 487,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 18 มกราคม 2567

เอกสารประกาศ

ประกาศผู้ชนะ.pdf
Cresta Social Messenger