การจัดทำเเนวปฏิบัติ DO’S and don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นเเนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม

Cresta Social Messenger