วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. นายเทพพร จำปานวน นายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ น้ำประปาดื่มได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในโครงการประชุมสัมนาเชิงวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประดับฟ้า โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

Cresta Social Messenger