วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.00 น. สำนักงาน ปปช.จังหวัดร้อยเอ็ด โดยเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต และผอ.บุญสรวง พุฒิพัฒน์พาณิชย์ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด และท้องถิ่นอำเภออาจสามารถ ลงพื้นที่ออกตรวจ และให้คำแนะนำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อยกระดับการประเมินให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีนายเทพพร จำปานวน นายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ นายจิรศักดิ์ จันทรวิภาค ปลัดเทศบาล นาง… ดูเพิ่มเติม

Cresta Social Messenger