วันที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายเทพพร จำปานวน นายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ เป็นประธานเปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลอาจสามารถ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2576 กิจกรรมครั้งที่ 1 / 67 โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลอาจสามารถ หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ คือ กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลอาจสามารถ นำโดยทันตแพทย์สันติภาพ มีสวัสดิ์ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเษ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาจสามารถ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ ณ ลานอเนกประสงค์ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลอาจสามารถ

Cresta Social Messenger