วันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลอาจสามารถ นำโดย นายจิระศักดิ์ จันทรวิภาค ปลัดเทศบาลตำบลอาจสามารถ / หัวหน้าสำนักปลัด / ผู้อำนวยการกองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม / ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ / พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลอาจสามารถ ได้จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนชูชาติ ๑ เนื่องจากคณะกรรมการชุมชนชูชาติ ๑ ได้ลาออกจากตำแหน่งคณะกรรมการชุมชน จำนวน ๓ ท่าน ณ. วัดใหม่ไชยสิทธิ์ เวลา 09.30 น. ผู้ที่ได้รับตำแหน่งคือ ๑. นางเสถียร คันทรส ได้รับตำแหน่ง เหรัญญิก ๒. นางศรี วาพันสุ ได้รับตำแหน่ง ฝ่ายสาธารณสุข ๓. นางญมลฐพร พารา ได้รับตำแหน่ง เลขานุการ

Cresta Social Messenger