16 มี.ค 67 เข้าเรียนหลักสูตร กฎหมายท้องถิ่น ณ. ( สถาบันพระปกเกล้า) – วิชา การทำประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญ เรื่องกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่น – วิชา การดำเนินคดีในศาลอาญา คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

Cresta Social Messenger