นายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ ร่วมกับ เครื่อข่ายหน่วยงานสาธารณสุขในพิ้นที่ ผู้นำหมู่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข ตัวแทนครัวเรือน บ้านโนนสะอาดหมู่ที่ 12 ประกาศความสำเร็จโครงการตัดตั้งธนาคารขยะ/กองทุนสวัสดิการคัดแยกขยะ หมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย MOI WASTE BANK WEEK ( 20 มีนาคม 2567 )

Cresta Social Messenger