จังหวัดร้อยเอ็ด ประกาศผลการคัดเลือกผลงานตามโครงการประกวดน้ำประปาสะอาดดื่มได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะที่ 1 ได้แก่ เทศบาลตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ลำดับที่ 1 คะแนนเต็ม 100 ได้ 100 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100

Cresta Social Messenger