วันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2567 นายเทพพร จำปานวน นายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมอบรมภายใต้โครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำ ประจำปี 2567 จัดทำโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ภาคีเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคติดต่อของเทศบาลตำบลอาจสามารถ วิทยากรที่บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย นายวิชัย พลสะทอน ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภออาจสามารถ นายสัตวแพทย์กฤตเมธ รมณียจิตโต และผู้แทนบริษัท ทีเอสเอ็น เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

Cresta Social Messenger