เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถ ส่งมอบวัสดุก่อสร้างแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย (ลมพายุลูกเห็บ) ภายในเขตเทศบาลตำบลอาจสามารถ

Cresta Social Messenger