เทศบาลตำบลอาจสามารถได้รับโล่เกียรติคุณ “องค์กรปกครองดีเด่น ระดับจังหวัด ในการสนับสนุนการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)และข้อมูลพื้นฐาน ปี 2558”

Cresta Social Messenger