เทศบาลตำบลอาจสามารถบริจาคน้ำดื่มให้โรงพยาบาลอาจสามารถ

วันที่ 27กันยายน 2564 เวลา 11.30น.

นายเทพพร จำปานวน นายกเทศมนตรี/นางนวลรัตน์ พันธโคตร รองนายกเทศมนตรี/ ผอ.พูลทรัพย์ มานะดี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี/นางณัฐมน ภูมิมาศ รองปลัดเทศบาล ร่วมมอบน้ำดื่ม 40 โหลให้กับ รพ.อาจสามารถ ที่ศูนย์ฉีดวัคซีน รร.อนุบาลเมืองอาจสามารถ

รับมอบโดย นายสันติภาพ มีสวัสดิ์ ทันตแพทย์ชำนาญการ รพ.อาจสามารถ

Cr.ภาพจาก คุณพิทักษ์ มานะดี ผช.นักจัดการทั่วไป

Cresta Social Messenger