ประชุมสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถ สมัยวิสามัญประจำปีพ.ศ. 2565 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

วันที่ 21 มี.ค. 2565 กิจกรรมในวันนี้ 10.00 น. ประชุมสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถ สมัยวิสามัญประจำปีพ.ศ. 2565 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอาจสามารถ

Cresta Social Messenger