วันที่ 22 เมษายน 2565 ค่ายอบรมเยาวชนดาวเหนือ (Polaryz Camp) โดยชมรม Polaryz จำนวน 40 คน เข้าเยี่ยมชมโครงการน้ำประปาดื่มได้ของเทศบาลตำบลอาจสามารถ

Cresta Social Messenger