วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 10 น. เป็นต้นไป #นายเทพพร #จำปานวน นายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ #เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ณ. ห้องประชุมธนากร ศูนย์ประชุมมลฑาทิพย์ ฮอลล์ จังหวัดอุดรธานี

Cresta Social Messenger