โครงการบ้านชูชาติ หมู่ 7 ร่วมใจดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ และสร้างนวัตกรรมในการรักษาสุขภาพในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564