ประชุมสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถ สมัยสามัญประจำปี 2565 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

ประชุมสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถ สมัยสามัญประจำปี 2565 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ในวันจันทร์ ที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถ

Cresta Social Messenger