นำโดย นายกเทพพร จำปานวน นายกเทศมนตรี นายณัฐพงษ์ ธรรมราษฏร์ รองนายกเทศมนตรี นายพลูทรัพย์ มานะดี รองนายกเทศมนตรี นายกฤช ภูศรี เลขานุการนายกเทศมนตรี นายประจงศักดิ์ ภาสว่าง ที่ปรึกษานายก และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถ จัดอบรมให้ความรู้ เพื่อพัฒนาบุคลากรและผู้นำชุมชน “เรื่อง การจัดทำธนาคาร น้ำใต้ดิน และแนวทางการจัดตั้งศูนย์ฟอกไต” วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

Cresta Social Messenger